top of page
laevad3.jpg

OSALEMISTINGIMUSED

Sail Tallinn 2021 purjeõppel osalemise konkursi väljakuulutamine

 

Tallinna Linnavolikogu 26. novembri 2020 määruse nr 21 „Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti põhimäärus“ § 6 lg 1, lg 2 p 14 ja § 11 lg 2 p 3 alusel ning tulenevalt eesmärgist soodustada Tallinna noorte merelist tegevust ja pakkuda arendavaid vaba aja veetmise võimalusi.

1. Kuulutada välja Sail Tallinn 2021 purjeõppel osalemise konkurss järgmistel tingimustel:

1.1 Eesmärk 1.1.1 Konkursi eesmärk on pakkuda noortele vanuses 15–26 aastat (k.a) võimalust osaleda rahvusvahelisel purjeõppe regatil Sail Tallinn 2021. aastal (edaspidi regatt).

1.2 Purjeõppele kandideerimise tingimused

1.2.1 Regatil on võimalik osaleda:

1.2.1.1 esimesel etapil algusega 7. või 9. juuli – 16. juuli 2021 marsruudil Gdynia (Poola) – Tallinn (Eesti);

1.2.1.2 teisel etapil 18. – 23. juuli 2021 Tallinn (Eesti) – Klaipeda (Leedu).

1.2.2 Purjeõppele saavad kandideerida noored, kes on võistluse toimumise ajal (30. juuni – 31. juuli 2021) vanuses 15–26 aastat (k.a).

1.2.3 Noortel, kelle elukoha aadressiks on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn, on võimalik taotleda purjeõppel osalemist soodustingimustel, tasudes omaosalustasu summas 200 eurot. Omaosalustasu kindlustab osalejale purjeõppe koha laeval regati ühel etapil, vajadusel nõuetele vastava koroonaviiruse testi, transpordi valitud etapi algus- või lõpusadamasse, toitlustust ja ööbimist laevas. Lisaks omaosalustasule peab purjeõppel osaleja sõlmima reisikindlustuse ja tasuma selle eest. Reisikindlustus peab katma kõrgendatud riskiga tegevusi (avamerepurjetamine) ning tagama COVID19 kindlustuskaitse.

1.2.4 Noorel, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistri andmetel ei ole Tallinna linn, on võimalik purjeõppel osaleda tingimusel, et ta kannab ise kõik purjeõppel osalemisega seonduvad kulud. Purjeõppe etapil osalemise orienteeruv hind sõltub valitud laevast ja etapist. 1.2.5 Purjeõppele kandideerijal tuleb veebilehel tallshipstallinn.ee täita ankeet järgmiste andmetega: 1.2.5.1 ees- ja perekonnanimi; 1.2.5.2 isikukood; 1.2.5.3 registreeritud elukoha aadress; 1.2.5.4 kontaktandmed: e-post, telefoninumber; 1.2.5.5 etapi eelistus (kaks valikut); 1.2.5.6 alaealise puhul vanema nõusolek lapse osalemiseks purjeõppel (digitaalselt allkirjastatud); 1.2.5.7 info allergiate, toidutalumatuse jms kohta; 1.2.5.8 kinnitus, et tema tervislik seisund võimaldab osaleda purjeõppel täies mahus 2 1.2.5.9 teave COVID-19 haiguse vastu vaktsineerimise kohta (jah või ei). 1.2.5.10 teave COVID-19 haiguse läbipõdemise kohta (koroonaviirus on läbi põetud ja 7. juuliks 2021 ei ole positiivsest testitulemusest möödunud rohkem kui kuus kuud) (jah või ei) 1.2.6 Purjeõppele kandideerides annab noor nõusoleku oma nime ja fotoga artikli avalikustamiseks Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti (edaspidi ameti) turundus- ja kommunikatsioonikanalites (veebileht, pressiteated, meedia- ja sotsiaalmeediakanalid, reklaamikampaania materjalid, jmt). 1.2.7 Purjeõppel osaleja jagab ametiga kokkuvõtet ja visuaalseid materjale (fotod, video vms) oma purjeõppe kogemusest ja annab ametile üle jagatud visuaalsete materjalide kõik autoriõigused, sealhulgas õiguse fotode ja videote taaskasutamiseks, töötlemiseks ja kadreerimiseks. 1.2.8 Kandideerimisavaldusi saab esitada 27. juunini 2021 või kohtade täitumiseni. 1.2.9 Kandidaate informeeritakse konkursi tulemustest ja saadetakse omaosalustasu makseinfo ning täitmiseks isikuandmete teabeleht (korraldusmeeskonnale ja laevale vajalik info osaleja, tema hädaolukorra esmase kontakti ja reisidokumentide kohta) meili teel kümne tööpäeva jooksul peale konkursi lõppemist. Ametil on õigus nõuda purjeõppel osalejalt täiendavaid dokumente. 1.2.10 Purjeõppel osalejate nimed avalikustatakse tallshipstallinn.ee veebilehel. 1.2.11 Vabade kohtade olemasolul või lisakohtade tekkimisel kuulutatakse välja konkursi lisavoor. 1.3 Purjeõppele suunamine ja osalemine 1.3.1 Amet võtab endale kohustuse leida purjeõppel osalejale koht regatil osaleva purjelaeva pardal, korraldada noorele transpordi etapi algus- või lõpusadamasse ja vajadusel nõuetele vastava koroonaviiruse testi. Purjeõppel osaleja võtab endale kohustuse tasuda omaosalustasu ja reisikindlustuse eest. 1.3.2 Purjeõppel ei tohi osaleda haigusnähtudega (köha, nohu, palavik jm). 1.3.3 Juhul kui osaleja loobub mõjuva põhjuseta (arsti kinnitus, et isiku terviseseisund ei võimalda osaleda) regatil osalemast vähem kui 14 kalendripäeva enne regati algust, ei tagastata talle omaosalustasu. 1.3.4 Purjeõppele valitud isik võib mõjuva põhjuseta loobuda regatil osalemast juhul, kui ta leiab enda asemele teise isiku, kes soovib osaleda ning vastab käesolevas korras toodud tingimustele, teavitades sellest ametit vähemalt 14 kalendripäeva enne regati algust. Omaosalustasu hüvitamine purjeõppest loobujale toimub isikute omavahelisel kokkuleppel. 1.3.5 Juhul, kui purjeõppel osaleja käitub purjeõppel olles ebaväärikalt, rikub laeva reegleid või loobub regatil osalemisest endale asendajat leidmata, on ametil õigus purjeõppe koolituskulu purjeõppe toetuse saajalt kas osaliselt või täies mahus tagasi nõuda. Tagasi nõutav summa arvutatakse vastavalt ameti poolt osaleja purjeõppeks tehtud kuludele. 1.3.6 Amet ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud regati võimaliku toimumata jäämise korral juhul kui see on põhjustatud vääramatust jõust, s.t asjaolust, mille üle purjeõppe osalistel puudub kontroll ja mida ei nähtud ega olnud võimalik ette näha (VÕS-i § 103). Vääramatu jõuna käsitletakse ka COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks kehtestatud erinevaid piiranguid. 2. Käskkiri avalikustada ameti veebilehel. 3. Käskkirja kohta on võimalik esitada vaie Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti kaudu või kaebus Tallinna Halduskohtule (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskkirja teatavakstegemisest.

bottom of page