top of page
Gulden Leeuw photo by Richard Sibley.jpeg

Andmekaitsetingimused

Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet töötleb Teie isikuandmeid eelkõige seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks. Üksikasjalikuma teabe isikuandmete töötlemise kohta linna asutustes leiate Tallinna linna andmekaitsetingimustest.

Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet töötleb isikuandmeid eelkõige avaliku ülesande, seadusest tuleneva kohustuse või lepingu täitmiseks vastavalt seadusele ja nende alusel antud õigusaktidele. Kui isikuandmeid ei töödelda avaliku ülesande, seadusest tuleneva kohustuse või lepingu täitmiseks, küsime Teilt nõusolekut isikuandmete töötlemiseks.


Töötleme Teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik konkreetse eesmärgi täitmiseks. Nõusoleku alusel isikuandmete töötlemisel teavitame Teid töödeldavatest isikuandmetest ja töötlemise eesmärgist nõusoleku võtmisel.


Isikuandmete töötlemisel lähtume Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrusest (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärusest), avaliku teabe seadusest, isikuandmete kaitse seadusest, muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest ja Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.


Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti poolt korraldatavatele üritustel osalemiseks töötleme Teie isikuandmeid (nimi, e-posti aadress, telefoninumber), et tagada Teile koht üritusel, saata üritusega seonduvat infot ning võtta ühendust tõrgete korral.
Kui soovime kasutada Teie andmeid tulevikus toimuvate ürituste kohta info saatmiseks, küsime Teilt selleks eelnevalt nõusolekut.


Palume arvestada, et Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti avalikel üritustel võib esineda olukord, et tehakse fotosid või filmitakse üritust. Neid jäädvustusi võidakse kajastada avalikult organisatsiooni kodulehel, meediakanalites, trükistes või üritust puudutavates uudistes. Isikuandmete kaitse seaduse § 11 kohaselt ei kehti teavitamiskohustus avalike ürituste puhul, mille avalikustamise eesmärgil jäädvustamist võib mõistlikult eeldada.  Taoliste foto- ja videomaterjalide puhul võib olla meie poolt kehtestatud alatine säilitamistähtaeg.


Kui leiate, et Teie isikuandmete töötlemiseks puudub meil seaduslik alus, võite nõuda andmete töötlemise lõpetamist, piiramist või andmete kustutamist. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.
Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.


Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Selleks esitage meile allkirjastatud taotlus oma andmete saamiseks.


Teil ei ole õigust nõuda isikuandmete kustutamist selliste andmete puhul, mida töödeldakse seaduse alusel või lepingu täitmiseks ning isikuandmete töötlemise eesmärk ei ole ära langenud, sealhulgas ei ole saabunud kogutud andmete säilitamise lõpptähtaeg.


Teil on õigus esitada igal ajal vastuväiteid meie otsuste ja tegevuse peale vaidena või pöörduda halduskohtusse. Samuti on Teil õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.


Tallinna Kultuuri- ja Spordiametis on andmekaitse kontaktisik, kelle ülesanne on vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklitele 37-39 koordineerida asutuse andmekaitseküsimuste lahendamist. Kõigis küsimustes, mis on seotud teie isikuandmete töötlemisega, saate ühendust võtta aadressil info@tallshipstallinn.ee


Tallinna linna asutuste andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialist koordineerib andmekaitsenõuete täitmist linna asutustes ning töötab vajaduse korral andmekaitsevaldkonna õigusnormide täitmiseks ja linna ühtse halduspraktika kujundamiseks linna asutustele välja juhendmaterjale ja dokumendivorme.


Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee.

bottom of page